– ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN –

 

Definities en toepassingsgebied

 

De algemene verkoopsvoorwaarden, hierna genoemd de “algemene voorwaarden”, zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst bij Den Boerenhof VOF, met maatschappelijke zetel te Kemzekestraat 63, 9190 Kemzeke, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0768356301, hierna de “verkoper” genoemd.

 

De voorliggende algemene voorwaarden vormen de overeenkomst die de verkoper en de klant verbinden, zij worden hierna gezamenlijk de “partijen” genoemd.

 

De “klant” is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten bij de verkoper bestelt.

 

De “consument” is de klant, natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

 

De voorliggende algemene voorwaarden zijn als enige van toepassing tussen partijen.

Deze sluiten de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant uit die de verkoper niet uitdrukkelijk op schriftelijke wijze heeft aanvaard. De algemene voorwaarden zijn op ieder ogenblik vrij te raadplegen op de website van de verkoper: www.denboerenhof.be, zodat de klant bij het plaatsen van een bestelling dient te verklaren dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en bevestigt dat hij de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aanvaardt.

 

De verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen, dit zonder voorafgaande kennisgeving, onder voorbehoud dat deze wijzigingen op zijn website worden weergegeven. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op de bestellingen van producten die nadien worden geplaatst.

 

Aanbod en bestelling

 

Om een bestelling te plaatsen kiest de klant het (de) product(en) die hij wenst te bestellen door op de website van de verkoper te surfen, hij vult de gevraagde gegevens in, controleert de juistheid van de bestelling en voert vervolgens de betaling uit.

 

Nadat de verkoper vanwege de bankinstelling bevestiging van de betaling heeft ontvangen, stuurt hij de klant een samenvatting van zijn bestelling. In deze samenvatting worden onder meer het bestelnummer, de bestelde producten en hun prijs, alsook een datum van levering of afhaling.

 

De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling van de klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, in het bijzonder indien de door de klant gecommuniceerde gegevens manifest foutief of onvolledig blijken te zijn of indien een betwisting bestaat met betrekking tot de betaling van een voorgaande bestelling.

 

In geval van annulering van de bestelling door de klant langer dan 48 uur voor de geplande afhaling of levering, om welke reden ook en behoudens overmacht, nadat deze door de verkoper werd aanvaard, zal door de verkoper ten titel van schadevergoeding en intresten een som gelijk aan 50% van de prijs van de bestelling verworven zijn en aan de klant worden gefactureerd.

In geval van annulering van de bestelling door de klant minder dan 48 uur voor of op de dag van de geplande afhaling of levering, zal door de verkoper ten titel van schadevergoeding en intresten een som gelijk aan 100% van de prijs van de bestelling verworven zijn en aan de klant worden gefactureerd.

 

Prijs

 

De prijs van de producten en/of diensten wordt in euro weergegeven, belastingen inbegrepen.

 

Iedere verhoging van de BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde) of iedere nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het moment van de bestelling en de levering en/of de uitvoering, zal automatisch ten laste van de klant worden gelegd.

 

Eventuele kosten van levering zijn niet in de weergegeven prijs opgenomen, maar worden afzonderlijk berekend in de loop van de bestelprocedure, in functie van de wijze en de plaats van levering.

 

Levering van de bestelling

 

De bestelling zal slechts aan de klant worden geleverd of zal slechts worden uitgevoerd na integrale betaling.

 

Beschikbaarheid

 

De door de verkoper te koop aangeboden producten worden slechts aangeboden in de mate waarin zij voorradig zijn.

 

In geval van onbeschikbaarheid van één of meerdere producten na betaling van de bestelling, verbindt de verkoper zich ertoe de klant hier zo spoedig mogelijk van in kennis te stellen en biedt hij de klant de keuze tussen terugbetaling of een wijziging van zijn bestelling.

 

Ontvangst van de bestelling en klachten

 

Eventuele klachten dienen op schriftelijke wijze te worden ingediend binnen een termijn van 2 werkdagen volgend op de levering of afhaling van de bestelling. Bij gebreke de klacht op voormelde wijze en binnen de vooropgestelde termijn in te hebben gediend, zal hier geen rekening mee kunnen worden gehouden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

De informatie, logos, tekeningen, merken, modellen, slogans, de huisstijl, enz. die via de website of de catalogus van de verkoper toegankelijk zijn, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

 

Behoudens voorafgaand en uitdrukkelijk andersluidend beding, is het de klant niet toegelaten afgeleide werken gebaseerd op het geheel of een deel van de op de website of in de catalogus van de verkoper afgebeelde elementen te wijzigen, reproduceren, verhuren, uitlenen, verkopen, verspreiden of te creëren.

 

Behoudens indien hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken, houdt de overeengekomen prijs in geen enkel geval een overdracht in van de intellectuele eigendomsrechten en/of industriële rechten op om het even welke manier.

 

Aansprakelijkheid

 

De verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan de verkoper terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en de verkoper nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.

 

Diverse bepalingen

 

Geval van overmacht of toeval. De verkoper kan noch contractueel, noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld in geval van tijdelijke of permanente niet uitvoering van zijn verplichtingen, indien deze niet-uitvoering te wijten is aan een geval van overmacht of toeval.

 

Worden in het bijzonder beschouwd als gevallen van overmacht of van toeval : 1) het verlies of de algehele of gedeeltelijke vernietiging van het informaticasysteem van de verkoper of van zijn databank, indien één van deze gebeurtenissen niet redelijkerwijze rechtstreeks aan de verkoper kan worden verweten en indien niet kan worden aangetoond dat de verkoper heeft nagelaten alle redelijke maatregelen te nemen die deze gebeurtenissen hadden kunnen vermijden, 2) aardbevingen, 3) brand, 4) overstromingen, 5) epidemieën, 6) daden van oorlog of van terrorisme, 7) aangezegde en niet-aangezegde stakingen, 8) lock-outs, 9) blokkades, 10) opstanden en rellen, 11) een schorsing van de nutsvoorzieningen (zoals elektriciteit), 12) een gebrek in de internetverbinding of de databases, 13) een gebrek in de telecommunicatienetwerken, 14) een verlies van de verbinding met de internetverbinding of met de telecommunicatienetwerken waarvan de verkoper afhankelijk is, 15) een feit of een beslissing van een derde die de goede uitvoering van voorliggende overeenkomst beïnvloedt of 16) iedere andere oorzaak die aan de redelijke controle van de verkoper ontsnapt.

 

Onvoorzienbaarheid. Indien, ingevolge omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper, deze laatste zijn verplichtingen niet meer kan nakomen of indien de uitvoering van deze verplichtingen duurder of moeilijker is geworden, verbinden de klant en de verkoper zich ertoe om te goeder trouw en op loyale wijze binnen een redelijke termijn de contractuele voorwaarden te heronderhandelen teneinde het evenwicht te herstellen. Bij gebreke aan akkoord binnen een redelijk termijn zal iedere partij het recht hebben de ontbinding van de overeenkomst en van de contractuele relaties die de partijen verbinden in te roepen zonder enige schadevergoeding van welke aard ook verschuldigd te zijn.

 

Verbreking van de overeenkomst. In geval van insolvabiliteit van de klant of ingeval van onbetaalde schulden, ook indien deze voortspruiten uit eerdere overeenkomsten tussen de klant en de verkoper, is de verkoper ertoe gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen te schorsen tot de dag der integrale betaling door de klant van alle openstaande schulden.

 

Ingeval van niet-uitvoering van zijn verplichtingen door de klant, kan de verkoperde overeenkomst onmiddellijk verbreken ten laste van de klant, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Deze verbreking van de overeenkomst kan in voorkomend geval aanleiding geven tot betaling van schadevergoedingen en intresten door de klant aan de verkoper.

 

Illegaliteit. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke bepaling zal de eventuele onregelmatigheid of nietigheid van een clausule, een paragraaf of een bepaling (of van een deel van een clausule, een paragraaf of een bepaling) geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules, paragrafen of bepalingen van de voorliggende algemene voorwaarden, noch op het overige deel van deze clausule, paragraaf of bepaling.

 

Titels. De titel die in de voorliggende algemene voorwaarden worden gebruikt, worden slechts ter referentie en uit gemak gebruikt. Zij beïnvloeden op generlei wijze de betekenis of de draagwijdte van de bepalingen die zij aanduiden.

 

Geen afstand. De inertie, de nalatigheid of de vertraging van een partij in de uitvoering van één van haar rechten of middelen in toepassing van de voorliggende algemene voorwaarden kan in geen enkel geval worden beschouwd als een afstand van dit recht of middel.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

In geval van geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de levering van de goederen, komen de partijen overeen een bemiddelingsprocedure op te starten alvorens over te gaan tot enige andere manier van geschillenbeslechting.

In voorkomend geval stellen de partijen in onderling overleg een erkende bemiddelaar aan van de Federale Bemiddelingscommissie (Simon Bolivarlaan 30 (WTC III), 1000 Brussel – https://www.fbc-cfm.be/nl) of laten ze een derde deze erkende bemiddelaar aanstellen.

Eens een bemiddelaar werd aangesteld, leggen de partijen de modaliteiten van de bemiddeling vast samen met de bemiddelaar.

Elke partij kan op ieder ogenblik een einde maken aan de bemiddelingsprocedure, zonder afbreuk aan enige andere rechten.

Ingeval de bemiddelingsprocedure mislukt, zijn de rechtbanken van het volgend gerechtelijk arrondissement bevoegd: Oost-Vlaanderen.